Hojoon Ryu

Hojoon Ryu
Hojoon Ryu
Graduate Student
Research Assistant

Graduate Advisor

  • Wenjuan Zhu (MS)
  • Wenjuan Zhu (PHD)

Research Areas

  • Quantum Nanoelectronics and Nanophotonics